Idiag M360

Idiag M360 se koristi za snimanje deformiteta u fleksibilnosti kičmenog stuba kod dece i odraslih bez zračenja, kao i dijagnostiku poremećaja stabilnosti i mobilnosti kičmenog stuba na nivou svakog pršljena.

Matthiass-ov Test – dijagnostika i preventivno delovanje pri mogućem razvitku deformiteta jednu godinu pre samog nastanka kod koga se pokaže pozitivan test. Merenje Cobb-ovog Ugla. Izrada celokupnog plana korektivnih vežbi. 3D nalaz.

Idiag M360